C.J.T. Kuijpers
Wetswinkel UvA
Keizersgracht 223


Aan Ir. Brouwer
Damstraat 2

Betreft : Bouwvergunning Baksteen B.V.


Amsterdam, 9 september 1999Geachte Heer Brouwer,

Naar aanleiding van uw bezoek aan onze Wetswinkel geef ik u hierbj aan wat uw
juridische positie is in deze aanhangige zaak, en zal ik u advies geven.

Het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning wat u ingediend heeft zal u weinig
resultaat geven, omdat voorwaarden in de bouwverguning niet hoeven te worden
opgenomen t.a.v. trillingsarm heien.
Dit heeft de President van de Arrondisementsrechtbank Sector Bestuursrecht aan
u medegedeeld. De President heeft op 22 april een onderzoek laten plegen aan
de nabijgelegen panden of ze de bouw kunnen doorstaan.
Er werd toen aangetoond dat er zelfs zwaardere heimethoden toegepast konden worden.
Volgens de vaste jurisprudentie van de RvS behoren voorwaarden met betrekking tot
het bouwproces niet thuis in een bouwvergunning.

In de uitspraak van 8 juni stelt de President u in het gelijk, dat u een spoedeisend
belang heeft. De President zegt ook dat er geen eisen gesteld kunnen worden aan
de toe te passen heimethoden.

De advocaat van Baksteen B.V. dreigt met een schadeclaim als u uw bezwaarschrift
niet intrekt, en zegt ook dat u misbruik maakt van uw recht.
U heeft uw bezwaarschrift tegen de bouwvergunning gebaseerd op bestuursrecht, wat in
aanhangende zaak niet relevant is.
Om een schadeclaim te vermijden zult u uw bezwaren moeten baseren op het privaatrecht.

Het bovenstaande in aanmerking nemende adviseer ik u om het bezwaarschrift in te trekken,
omdat Baksteen B.V. alreeds toezeggingen heeft gedaan om een trillingsarm heisysteem
toe te passen. Mocht u nog bezwaren hebben tegen de bouwvergunning, dan adviseer ik u
dat u dan het bezwaarschrift zult moeten baseren op het privaatrecht.Hoogachtend,


C.J.T. Kuijpers
Make your own free website on Tripod.com